ត្រៀមធ្វើជាម្ទាស់ផ្ផះ ប្រកួតកីទ្បាអាស៊ានហ្គេមលើកទី១២ ឆ្នាំ ២០២៣​​​