ក្រសួង

​​  ​​​             លេខៈ ១០១២​ អយក. ប្រក ថៃ្ងទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥

​​                        គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខែ្មរ អត្តពលកម្ម ស្ម័គ្រចិត្ត បំពេញភារកិច្ចអណត្តិទី​ ៦

     គណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាទ្បាំពិកកម្ពូជា

            លេខៈ ០៥១ គ.ជ.អ.កថៃ្ងទី ១៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥

                         លក្ខន្តិកៈសហព័ន្ធ អត្តពលកម្ម

ព្រះរាជក្រឹត្យ

       លេខៈ នស/រកត/១០១៣/១០២៣ ថៃ្ងទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣

               តែងតាំងទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល អាណិតទី៥ នៃរដ្ឋសភា

      លេខៈ នស/រកត /០៨០១/២៨៩ ថៃ្ងទី ២៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០១

                       បងើ្កតក្រុមប្រឹក្សាកីទ្បាកម្ពុជា​ ចំណុះរាជរដ្ឋាភិបាល

អនុក្រឹត្យ

       លេខៈ ៥៣២ អនក្រ.បក ថៃ្ងទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣                            

                ការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះជ័យលាភីនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះគ្រូបង្វឹក

       លេខៈ ៧០ អនក្រ. បក ថៃ្ងទី ២៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩៧

                 ​       បងើ្កតគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាទ្បាំពិកកម្ពូជា សម្រាប់ជនពិការកម្ពុជា